สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พ.ญ. ถิรพร ตั้งจิตติพร

11

พ.ญ. ถิรพร ตั้งจิตติพร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

- จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น - Positive Parenting Program - Infant Psychiatry

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจิตเวช

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา
  • Certificate in Triple P Online Positive Parenting Program and Teen Triple P Online Positive Parenting Program
  • Certificate of Completion in Assessment in Health Science Programe II มหาวิทยาลัยมหิดล