สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พิชญุตม์ สุนาโท

11

พิชญุตม์ สุนาโท

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์