สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

11

พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

- วิสัญญีวิทยา - เวชศาสตร์ประคับประคอง

กลุ่มงาน

- กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา - กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก แพทยสภา
  • Basic Certificate Course in Palliative Care Medicine ศูนย์การุณรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น