สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล

11

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโทสาขา Disabilty Studies ประเทศออสเตรเลีย