สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.อัจฉริยา ทองสิน

11

พญ. อัจฉริยา ทองสิน

ตำแหน่ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด จาก Princess Margaret Hospital for Children ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมทั่วไป จาก Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health ประเทศญี่ปุ่น