สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

11

พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โภชนาการในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโภชนคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย