สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

11

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
  • ประกาศนียบัตรผู้อบรม/ผู้ฝึกอบรม DENVER II มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Last Update 25/10/2566