สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.หนึ่งจิต โรจนวัฒน์ศิริเวช

11

พญ.หนึ่งจิต โรจนวัฒน์ศิริเวช

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารประสาทวิทยา

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ. 2564
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2566