สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร

11

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคจอตาและน้ำวุ้นตาในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  • อนุมัติบัตรสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร