สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์

11

พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล