สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย

11

พญ.สุนทริยา ลีลาแสงสาย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์
  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า