สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. สิจา ลีลาทนาพร

11

พญ. สิจา ลีลาทนาพร

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี