สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

11

พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

โรคเลือด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคโลหิตวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา