สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

11

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • อนุสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • อนุสาขาอนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร