สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

11

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • อนุสาขา จักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร