สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

11

พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • Research Fellowship in Epilepsy, Children National Medical Center, Washington DC สหรัฐอเมริกา