สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

11

พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารแพทย์ประสาทวิทยา

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
  • Certificate in Epilepsy and Neurophysiology, Children's National Medical Center, Washington DC, USA

Last Update 2/11/2566