สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์

11

พญ. ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Pediatric Psychosomatic Medicine, Lucile Packard Children's Hospital, Stanford University Medical Center, USA
  • Certificate in Cognitive Behavioral Therapy, Beck Institute, USA