สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

11

พญ. ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุประสาท

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล