สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.วิภา วรัญญูวงศ์

พญ.วิภา วรัญญูวงศ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ – งานต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แพทยสภา