สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

11

พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคติดเชื้อ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
  • ปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา School of Public Health University of California, Los Angeles, USA
  • Post-doctoral Fellow, Witwatersrand University, Johannesburg ประเทศแอฟริกาใต้