สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ลิสา กิตติสังวรา

11

พญ.ลิสา กิตติสังวรา

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมประสาท

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลศาสตร์ - งานศัลยกรรมประสาท

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์