สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ลลิตวดี ทังสุภูติ

11

พญ. ลลิตวดี ทังสุภูติ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี