สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. ลลิตวดี ทังสุภูติ

11

พญ. ลลิตวดี ทังสุภูติ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี