สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติคุณ

11

พญ.ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติคุณ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย