สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.รัชรียา สุขเสงี่ยม

11

พญ.รัชรียา สุขเสงี่ยม

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

หู คอ จมูก , โรคจากการหลับ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาเวชศาสตร์โรคจากการหลับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล