สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์

11

พญ.รัชดา เกษมทรัพย์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์สังคม

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานกุมารเวชศาสตร์สังคม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Master of Science (Nutrition) University of Minnesota สหรัฐอเมริกา