สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

11

พญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี