สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. รชต บุญกรองศักดิ์

11

พญ. รชต บุญกรองศักดิ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารประสาทวิทยา

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อนุสาขากุมารประสาทวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย