สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์

11

พญ มนลดา กาญจนธารายนตร์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตกแต่ง

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า