สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ภาวินี อินทกรณ์

11

พญ.ภาวินี อินทกรณ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

หู คอ จมูก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล