สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ภัทราภา แย้มดี

11

พญ. ภัทราภา แย้มดี

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า