สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ

11

พญ.ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล