สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.พิริยา จันทราธรรมชาติ

11

พญ. พิริยา จันทราธรรมชาติ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

Last Update 30/10/2566