สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

11

พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคติดเชื้อ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี