สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์

11

พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคติดเชื้อ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทสาขา Public Health, Emory Rollins School of Public Health, Emoly University สหรัฐอเมริกา