สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต

11

พญ. ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต

ตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิขัติการ

ความเชี่ยวชาญ

การแก้ไขการพูดในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

Education
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เอกแก้ไขการพูด มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ