สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ปัณรสี บุณยบุตร

11

พญ. ปัณรสี บุณยบุตร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกสำหรับผู้ป่วยเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช