สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ปรางใส คุ้มสาธิต

11

พญ. ปรางใส คุ้มสาธิต

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา