สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา

11

พญ. ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคไข้เลือดออก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - ศูนย์ไข้เลือดออก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อนุมัติสาขาบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง Immunology and Infectious Disease, University of Massachusetts Medical School สหรัฐอเมริกา