สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. นุชนาฎ รุจิเมธาภาส

11

พญ. นุชนาฎ รุจิเมธาภาส

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคผิวหนังเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทยสภา