สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล

11

พญ.นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

หู คอ จมูก เด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุมัติบัตรโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่