สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.นัยนา ณีศะนันท์

11

พญ.นัยนา ณีศะนันท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์สังคม

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานกุมารเวชศาสตร์สังคม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร Group Training Program in Promotion of the Collaboration between Child Welfare and Maternal and Child Health ประเทศญี่ปุ่น
  • ประกาศนียบัตร Training Program Working with Psychiatric Problems by Using Satir Transformational Systemic Therapy
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล