สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.นันทิชา แตภิรมย์กุล

11

พญ.นันทิชา แตภิรมย์กุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี