สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส

11

พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี