สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ตฤษณา สุนทราคม

11

พญ. ตฤษณา สุนทราคม

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อนุสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล