สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ช่อแก้ว คงการค้า

11

พญ. ช่อแก้ว คงการค้า

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แพทยสภา