สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

11

พญ. ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคผิวหนังเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานโรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาตจวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาชินี