สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.จิณห์จุฑา นิธิอุทัย

11

พญ.จิณห์จุฑา นิธิอุทัย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารประสาท

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี