สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน์

11

พญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย