สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นายบัญชา กระแสพิตร

11

นายบัญชา กระแสพิตร

ตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

การแก้ไขการได้ยินในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล