สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต

11

ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต

ตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

การแก้ไขการพูดในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เอกแก้ไขการพูด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล