สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เสาวภาคย์ ทาระสุข

11

นางสาวเสาวภาคย์ ทาระสุข

ตำแหน่ง

นักกายอุปกรณ์

ความเชี่ยวชาญ

กายอุปกรณ์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกายอุปกรณ์

ประวัติการศึกษา

  • กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล